Firhøjskolen

Billedet på sidehoved

En skole i
KALUNDBORG KOMMUNE

Profil

De enkelte fag

Der undervises i obligatoriske fag i henhold til folkeskoleloven.
 
I skoleåret 2014/2015 er der oprettet følgende valgfag, som kan vælges af eleverne på 8. og 9. klassetrin:
 
- Madkundskab
- Boldspil
- IT
- Krea

Skolens indsatsområder

2014 / 2015:

Rummelighed

Trivsel og respektfuld omgang med hinanden
For at fremme disse mål, er skolen med i Rockwoolfondens Perspekt initiativ. Det kan du læse mere om her.

Iværksættelse af "Bring-your-own-device" strategien
Alle elever på skolen er med pr. 01.01.15

Åben skole

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Skoledagen er struktureret på følgende måde:
 
Lektion Klokkeslet
1. 08.00 - 08.45
2. 08.45 - 09.30
Pause 09.30 - 09.50
3. 09.50 - 10.35
4. 10.35 - 11.20
Pause 11.20 - 11.50
5. 11.50 - 12.35
Pause 12.35 - 12.45
6. 12.45 - 13.30
7. 13.30 - 14.00 for 1. - 3. klasse. For de store klasser går denne lektion fra 13.30 - 14.15
8. Kun for 4. - 9. klasse: 14.15 - 15.15
Skolens bod har åbent i de to første frikvarterer.
 
Der er morgensamling hver dag for 0.- 3. klassetrin.
 
 

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Elever med særlige udfordringer kan efter ansøgning i samarbejde mellem forældre og skole tilbydes timer i voers A-klasse. Her er der fhv. få elever og tid til at arbejde med den enkelte. Denne klasse dækker kun en del af undervisningsdagen og har til formål at arbejde for, at eleven kan vende fuldtids tilbage til den oprindelige klasse.

Elever med specifikke faglige problemer kan få et tilbud om specialundervisning i en kortere eller en længere periode. Skolens specialundervisningstimer anvendes ligeledes forebyggende.

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

 

 

Samværsregler for Firhøjskolen

 

Vis hensyn – vær ansvarlig.

Vær mod andre, som du synes, at de skal være mod dig.

Behandl andres ting, som du synes dine egne ting skal behandles.

Ret dig efter anvisningerne fra skolens personale.

 

Hvis skolen skal være et rart sted at være for alle parter, skal alle på skolen søge at leve op til skolens samværsregler.

Såfremt disse ikke overholdes, er det den enkeltes opgave at gribe ind.

 

 • I undervisningstiden skal skolens elever opholde sig på skolens område, såfremt undervis-ningen ikke er planlagt til at foregå et andet sted.
  • Klasser, som har mellemtimer, skal opholde sig i deres klasselokale, aula eller bibliotek.
  • Enkeltelever, som i mellemtimer opholder sig på skolen, skal være i aulaen eller  biblioteket.
  • Elever kan få en særlig tilladelse til at forlade skolen.

Skolebestyrelsen har besluttet, at elever på 8. og 9. klassetrin i skemabundne mellemtimer, tilfældigt opståede mellemtimer samt frikvarterer kan forlade skolens område. (Når dette sker har skolen ingen tilsynsforpligtigelse i forhold til eleverne.)

Skolens leder kan dog inddrage denne tilladelse i forhold til enkelte elever, og forældre kan forlange, at deres barn forbliver på skolen i frikvarterer og mellemtimer.

 

 • Der føres protokol over den enkelte elevs fremmøde.
  • Hvis en elev udebliver fra undervisningen skal forældrene skriftligt give klasselæreren besked om fraværet.
  • Frihed af to dages varighed kan gives af klasselæreren. Frihed af flere dages varighed kan gives af skolens leder.
  • Såfremt en elev har uforholdsmæssigt meget fravær informeres skolens leder, og denne tager i samråd med klasselæreren stilling til, hvorledes der skal handles i den pågældende situation.

 

 • Ved sygdom hos elever opstået i løbet af skoledagen:
  • Forældre til elever i 0. – 6. klasse kontaktes telefonisk inden hjemsendelse.
  • Til elever på 7. – 9. klassetrin udleveres en sygeseddel, som underskrives af læreren, der giver tilladelsen til at gå hjem. Sygesedlen afleveres med forældreunderskrift til klasselæreren. 

 

 • Cykler/knallerter skal placeres på det til formålet anviste område, og må ikke anvendes i skoletiden. Det er ikke tilladt at opholde sig på dette område i frikvartererne.
 • Medbragte mobiltelefoner skal være slukkede i undervisningstiden, og må i frikvartererne ikke anvendes til at sende SMS’er eller andre beskeder, der er til gene for modtagerne.

 

 • I henhold til lov nr. 1313 af 20. december 2000 er det ikke tilladt elever at ryge på skolens område.

 

 • Når klokken ringer ind til time skal alle elever gå til deres klasselokale og gøre sig klar til at undervisningen kan begynde.

 

 • På skolen er indeordning, men den enkelte klasselærer kan inddrage denne tilladelse for enkelte elever eller hele klassen i en nærmere angivet periode, såfremt dette skønnes nødvendigt.

 

 • For at bedre indeklimaet i klasselokalerne opfordres der til, at der finder udluftning sted i frikvartererne.

 

 • Faglokalerne skal være aflåst i frikvartererne.

 

 • Al færdsel i klasselokaler og på gangarealer skal foregå stille og roligt.

 

 • Skolens bod er åben i de to første frikvarterer. Salget påbegyndes, når frikvarteret er startet.

 

 • Efter sidste undervisningstime sørger den enkelte lærer for, at eleverne klarer følgende:
  • Oprydning af lokalet.
  • Sætte stole op
  • Fejning af gulv
  • Vinduer lukkes
  • Gardiner trækkes fra vinduet
  • Lyset slukkes i lokalet

            Lokalet aflåses efterfølgende af læreren.

 

 • Anvendelse af skolens computere – se bilag 3.

 

 • Skolen har ikke noget ansvar overfor personlige ejendele, som eleverne medbringer. (Mobiltelefon, discman m.m.)

 

 • Skolens inventar og bygninger skal behandles med omtanke. Såfremt misligholdelse finder sted vil der fra skolens side blive stillet krav om erstatning.

 

 • Det forventes, at der anvendes en ordentlig og respektfuld omgangstone, der ikke er krænkende. Voldelig adfærd og trusler accepteres ikke og kan medføre hjemsendelse.

 

 • Snekastning om vinteren
  • 0. -  6. klassetrin i den vestlige del af den store skolegård
  • 7. -  9. klassetrin i den lille skolegård (øst)
  • Det er ikke tilladt at kaste med sne direkte mod døre og vinduer.

 

 

 

 • Skateboard
  • Elever på 0. – 5.klassetrin må køre på skateboard i store skolegård (vest)
  • Elever på 6. – 9. klassetrin må køre på skateboard i lille skolegård (øst)

 

Tilsynsområder:

 • Område 1 - Store skolegård (fast tilsyn)
 • Område 2 - Lille skolegård samt inde øst.
 • Område 3 – Aula og midtergang
 • Område 4 - Sydfløj
 • Område 5 - Skolens yderområder samt øvrige områder efter aftale.

 

Bilag 1. Oversigt over elevernes opholdsområder.

Bilag 2. Sygeseddel

Bilag 3. Computere

 

 

Revideret i skolebestyrelsen den 7. juni 2006